Regulamin

Zważywszy, że intencją Stron jest wzajemna współpraca zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw, skutkująca zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku prowadzenia działalności oraz propagowanie (poprzez transfer wiedzy oraz transfer technologii) zachowań oraz projektów proenergetycznych,
Strony w niniejszym Regulaminie przyjmują co następuje:


I  DEFINICJE


 
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
Klastrze – należy przez to rozumieć  przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra stanowią przedsiębiorcy. Klaster może zostać powołany oddolnie, czyli inicjowany bezpośrednio przez tworzące je przedsiębiorstwa lub odgórnie, gdy jego powstanie jest zamiarem realizowanej polityki władz na poziomie lokalnym, regionalnym czy też krajowym.
 
Klastrze Energetycznym – należy przez to rozumieć  współpracę podmiotów na podstawie podpisanego porozumienia z dnia 2 listopada 2009 roku na rzecz poprawy efektywności energetycznej.
 
Projekcie – należy przez to rozumieć wszelkie działania podejmowane w ramach Klastra Energetycznego przez przynajmniej dwóch Partnerów Klastra
Partnerach Klastra -  należy przez to rozumieć  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zawarły porozumienie o rozpoczęciu współpracy w ramach Klastra Energetycznego, zwane również w ramach niniejszego regulaminu Instytucjami wprowadzającymi.
 
Beneficjent usług w ramach Klastra Energetycznego - Przedsiębiorca, któremu w ramach Klastra będą świadczone usługi, będący Partnerem Klastra lub przedsiębiorcą z nim powiązanym w ramach odrębnej umowy lub deklaracji członkowskiej zaakceptowany przez Instytucję wprowadzającą.
 
Zebraniu Partnerów Klastra – należy przez to rozumieć zebranie upoważnionych przedstawicieli Partnerów Klastra.
 
Grupie Inicjatywnej Klastra (Rada Klastra) – należy przez to rozumieć grupę podmiotów określonych w § 2 porozumienia z dnia 2 listopada 2009 r. o rozpoczęciu współpracy w ramach Klastra Energetycznego.
 
Koordynatorze Klastra – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Klastra.
 
Harmonogramie realizacji działań w ramach Projektu – należy przez to rozumieć harmonogram określający ramy czasowe działań podejmowanych przez Strony, związanych z realizacją  zadań w ramach Projektu.
 

 
Budżecie Projektu – należy przez to rozumieć środki finansowe (środki pozyskane w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych i inne ) niezbędne dla realizacji projektu: „KLASTRA ENERGETYCZNEGO w ramach projektu KIGNET Innowacje – Izbowy System Wsparcia Przedsiębiorstw” jak również i innych projektów realizowanych w przyszłości.
 
Platforma internetowa „Klaster Energetyczny” – jest to narzędzie informatyczne (IT) udostępnione publicznie poprzez witrynę internetową http://www.klaster-energetyczny.pl udostępnione jednocześnie  Partnerom Klastra w ramach nadanych im uprawnień, poprzez które mogą być świadczone usługi oraz wymiana informacji niezbędnych do realizacji zadań Klastra Energetycznego.
 
Świadectwie charakterystyki energetycznej – jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii. Celem wprowadzenie obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiekszenie swiadomości społecznej w tym m.in.  przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie oraz w prowadzonych procesach technologicznych.
Partnerach Klastra -  należy przez to rozumieć  osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zawarły porozumienie o rozpoczęciu współpracy w ramach Klastra Energetycznego, zwane również w ramach niniejszego regulaminu Instytucjami wprowadzającymi.
 
Beneficjent usług w ramach Klastra Energetycznego - Przedsiębiorca, któremu w ramach Klastra będą świadczone usługi, będący Partnerem Klastra lub przedsiębiorcą z nim powiązanym w ramach odrębnej umowy lub deklaracji członkowskiej zaakceptowany przez Instytucję wprowadzającą.
 
Zebraniu Partnerów Klastra – należy przez to rozumieć zebranie upoważnionych przedstawicieli Partnerów Klastra.
 
Grupie Inicjatywnej Klastra (Rada Klastra) – należy przez to rozumieć grupę podmiotów określonych w § 2 porozumienia z dnia 2 listopada 2009 r. o rozpoczęciu współpracy w ramach Klastra Energetycznego.
 
Koordynatorze Klastra – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Klastra.
 
Harmonogramie realizacji działań w ramach Projektu – należy przez to rozumieć harmonogram określający ramy czasowe działań podejmowanych przez Strony, związanych z realizacją  zadań w ramach Projektu.
 

 
Budżecie Projektu – należy przez to rozumieć środki finansowe (środki pozyskane w ramach krajowych i regionalnych Programów Operacyjnych i inne ) niezbędne dla realizacji projektu: „KLASTRA ENERGETYCZNEGO w ramach projektu KIGNET Innowacje – Izbowy System Wsparcia Przedsiębiorstw” jak również i innych projektów realizowanych w przyszłości.
 
Platforma internetowa „Klaster Energetyczny” – jest to narzędzie informatyczne (IT) udostępnione publicznie poprzez witrynę internetową http://www.klaster-energetyczny.pl udostępnione jednocześnie  Partnerom Klastra w ramach nadanych im uprawnień, poprzez które mogą być świadczone usługi oraz wymiana informacji niezbędnych do realizacji zadań Klastra Energetycznego.
 
Świadectwie charakterystyki energetycznej – jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii. Celem wprowadzenie obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiekszenie swiadomości społecznej w tym m.in.  przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie oraz w prowadzonych procesach technologicznych.
Audycie energetycznym – należy przez to rozumieć dokument określający zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub przedsięwzięcia polegającego na obniżeniu zużycia paliw kopalnych poprzez działania inwestycyjne jak również pozainwestycyjne. Wskazuje on najbardziej optymalne rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.
 
Transferze technologii – jest to przekazanie niezbędnych informacji, aby jeden podmiot był w stanie powielać pracę innego podmiotu. Informacja ta występuje pod dwoma postaciami – o naturze technicznej (wiedza inżynierska, naukowa, standardy) oraz procedur (m.in. prawnych, umowy o zachowaniu poufności, patenty, licencje). Transfer może przybierać formę pasywną lub aktywną. Transfer technologii w formie aktywnej jest równoznaczny z komercjalizacją technologii. W formie pasywnej obejmuje transfer informacji, wejście w posiadanie wiedzy oraz jej ochrona, rozwój aplikacji. Transfer technologii jest szczególnym przypadkiem transferu wiedzy i obejmuje przepływ dokumentacji know-how niezbędnych do realizacji danej innowacji.
Transferze wiedzy – budowa sieci współpracy pomiędzy obszarem nauki, a przedsiębiorcami powstałej w celu wzmacniania współpracy. Transfer wiedzy dokonuje się przede wszystkim poprzez: zamówienia na realizację prac B+R, proces dydaktyczny w tym dystrybucję materiałów o charakterze doradczym (min. świadectwa charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny), publikacje naukowe oraz popularnonaukowe, konferencje, seminaria itargi, inicjowanie sieci współpracy i kooperacji poprzez rozwój struktur sieciowych (klastry).


                                                                                        II  POSTANOWIENIA OGÒLNE


1.   Klaster funkcjonuje na  podstawie podpisanego porozumienia  o wzajemnej współpracy z dnia 2 listopada 2009 r.  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, nie posiada osobowości prawnej i nie podlega rejestracji. Funkcję Koordynatora Klastra Energetycznego pełni Regionalna Izba Handlu i Przemysłu w Bielsku – Białej. Funkcja Koordynatora Klastra może zostać przekazana na podstawie pełnomocnictwa innemu Partnerowi Klastra  będącemu jednocześnie Instytucją Otoczenia Biznesu. Przekazanie funkcji Koordynatora Klastra nie wymaga zgody innych Partnerów.
2.  Celem Klastra jest wzajemna współpraca  przedsiębiorstw branżowych (min branża OZE – Odnawialnych Źródeł Energii i pokrewnych) organizacji zrzeszających przedsiębiorców, stowarzyszeń, jednostek naukowo-badawczych i pozostałych, na rzecz:
a.      zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw,
b.     zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na skutek obniżenia zapotrzebowania na paliwa kopalne,
c.     zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
d.     transferu wiedzy oraz technologii pomiędzy Partnerami Klastra oraz Beneficjantami usług w ramach Klastra  Energetycznego w     ramach świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
e.     efektywniejszego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (w tym funduszy unijnych) na rzecz wspólnych  projektów,
f.    wzrostu konkurencyjności branży OZE na rynku regionalnym, krajowym oraz     międzynarodowym,
g.    efektywniejszego wykorzystania potencjału kadr i możliwości jej kształcenia na potrzeby Partnerów klastra,
h.     kształtowania postaw proenergetycznych u przedsiębiorców oraz Partnerów Klastra.
 
3. Świadczenie usług dla firm współpracujących z członkami Klastra Energetycznego ma za zadanie wspierać działalność rynkową przedsiębiorców tworzących klaster.
 
                                                                          III  STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLASTRA
 
Strukturę organizacyjną Klastra tworzą: Grupa Inicjatywna Klastra, Koordynator Klastra Klastra, Grupy Robocze Klastra.
 1.      Grupa Inicjatywna Klastra  (Rada Klastra) – to organ o kompetencjach kontrolnych i opiniodawczych.
•        Grupa  Inicjatywna zostaje  powołana spośród grona Partnerów Klastra Energetycznego. Składa się z przedstawicieli 3 jednostek (Instytucji Naukowo-Badawczej, Instytucji Otoczenia Biznesu oraz przedstawiciela Partnerów Klastra, którzy reprezentują je na podstawie udzielonych  pełnomocnictw. Grupa  Inicjatywna wybiera ze swego składu Przewodniczącego. Kadencja Grupy Inicjatywnej Klastra trwa 3 lata.
•        Do głównych zadań  Grupy Inicjatywnej należy:
a)    inicjowanie kierunków działania Klastra,
b)   nawiązywanie współpracy z innymi Klastrami, Platformami, Centrami Zaawansowanych Technologii w celu wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w branży,
c)    przyjmowanie nowych Parnerów Klastra,
d)    kształtowanie wizerunku Klastra.
2. Koordynator klastra(Komitet Sterujący) – to organ o kompetencjach Wykonawczych.
Koordynator Klastra jest powołany  spośród Partnerów Klastra jako organ wykonawczy.
Do kompetencji koordynatora Klastra należy:
realizowanie zadań zgodnie z wytycznymi i ustaleniami Partnerów Klastra,
uchwalenie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
przedstawienie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach  Partnerów Klastra
kierowanie bieżącą działalnością Klastra, min poprzez platformę internetową
reprezentowanie  Klastra na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
ogólna koordynacja prac roboczych grup projektowych, realizujących projekty operacyjne w ramach Klastra.
inne zadania,  nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Klastra.
 Dla realizacji  swych zadań koordynator Klastra może zlecić obsługę biurowo- techniczną partnerowi Klastra . Finansowanie obsługi biura następuje w drodze porozumienia Partnerów Klastra.
 
4.    Grupy Robocze Klastra.
•    Koordynator Klastra wspiera tworzenie się Grup Roboczych spośród Parnerów Klastra w konsultacji z Grupą Inicjatywną Klastra. Grupy Robocze zajmują  się określonymi obszarami tematycznymi, o szczególnym znaczeniu dla działalności         poszczególnych Parnerów Klastra. Pracami Grup Roboczych kierują Koordynatorzy Grup wyznaczeni przez Partnerów Grup Roboczych lub przez Koordynatora Klastra w porozumieniu z Grupą Inicjatywną Klastra. Koordynator Grupy Roboczej organizuje pracę Grupy i zapewnia komunikację pomiędzy innymi Grupami Roboczymi, z Grupą Inicjatywną i z Komitetem Koordynującym Klastra.
•    Zakres działalności Grup Roboczych obejmuje przede wszystkim:
a)    inicjowanie projektów proenergetycznych, zakończonych transferem wiedzy lub transferem technologii,
b)    promowanie prac badawczych prowadzonych w ramach Klastra w celu zwiększania efektywności energetycznej,
c)    przygotowanie sprawozdań dla Komitetu Koordynującego,
d)    organizowanie, w porozumieniu z Komitetem Koordynującym. konferencji, forum dyskusyjnych, warsztatów itp. promujących dany projekt operacyjny,
e)    przedstawianie wyników swoich prac raz w roku, na Zebraniu Partnerów Klastra.

 5.Biuro Klastra

•    Biuro Klastra jest jednostką pomocniczą w działaniach Komitetu Koordynującego Klastra i może funkcjonować wyłącznie w ramach biura Koordynatora Klastra.
•    Biuro Klastra ma na celu realizację określonej przez Koordynatora Klastra obsługi organizacyjno- technicznej, administracyjno-prawnej związanej z działaniami realizowanymi w ramach Klastra, w szczególności:
a.    zawiadamiania, przedstawicieli Stron o spotkaniach w  ramach Komitetu Koordynującego i Grup Roboczych,
b.    opracowywania, w porozumieniu Koordynatorem Klastra merytorycznego zakresu spotkań Komitetu Koordynującego,
c.    sporządzania protokołów ze spotkań Komitetu Koordynującego,
d.    gromadzenia i udostępniania, informacji dotyczących Projektu,
e.    ewentualnego pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Partnerami Klastra,
f.    archiwizacji dokumentów finansowych i administracyjnych z realizacji projektów,
g.    zarządzania narzędziem IT Klastra www.klaster-energetyczny.pl
h.    pełnienia roli punktu informacyjnego dotyczącego Klastra,
i.    obsługa biurowa Koordynatora Projektu (np. przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych z realizacji projektów).


                                                                                      IV. PARNERSTWO KLASTRA


Klaster ma charakter otwarty, co oznacza, że może przyjmować nowych Partnerów.
1.    Do porozumienia o współpracy mogą przystąpić osoby trzecie,
a w szczególności przedsiębiorcy i jednostki badawcze, które złożą na ręce Koordynatora deklarację przystąpienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do Porozumienia.
2.  Koordynator przekazuje informację o złożeniu przez osobę trzecią deklaracji przystąpienia wszystkim pozostałym stronom porozumienia. Każdej stronie przysługuje prawo złożenia pisemnego sprzeciwu w terminie miesiąca od otrzymania zawiadomienia.
3.  Prawo złożenia pisemnego sprzeciwu przysługuje również Koordynator, która zawiadomić może osobę trzecią o sprzeciwie wobec jej przystąpienia do porozumienia w terminie miesiąca od złożenia deklaracji.
4.    Przystąpienie osoby trzeciej do porozumienia jest skuteczne z chwilą upływu  terminu do złożenia sprzeciwu, o którym mowa w ust. 2, albo z chwilą złożenia przez wszystkie strony porozumienia zgodnego oświadczenia na ręce osoby trzeciej o akceptacji jej przystąpienia.
5.  Każda ze Stron może wypowiedzieć porozumienie o współpracy z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Ustanie członkostwa w Klastrze następuje na wniosek samego Parnera lub  Koordynatora Klastra.


6.    Skreślenie z listy Partnerów następuje w przypadku:
a)    dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Klastra,
b)    likwidacji osoby prawnej, będącej Partnerem Klastra. 
                                                                                                           V.POUFNOŚĆ


1.    Strony uczestniczące w działalności Klastra będą traktować, jako poufne, wszystkie  informacje handlowe, dane, wartości typu know-how oraz inne dokumenty, które stały
     się im znane i dostępne w wyniku współpracy.
2.    Dokumentacja i inne poufne informacje, które Strona - Partner Klastra uzyskuje od innej Strony - Partnera Klastra, w związku z niniejszym Regulaminem, mogą być wykorzystane tylko za zgodą Strony, od której pochodzą.


 
                                                                                   VI.   PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu Strony, które uzyskały te wyniki uregulują w odrębnej umowie zasady wykonywania autorskich praw do tych wyników.


                                                                                            VIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2.    Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących wyniknąć   ze stosunku objętego Regulaminem Klastra.
3.    W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny      właściwy dla siedziby Koordynatora Klastra.
4.    Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają pod rygorem     nieważności formy pisemnej i zgody zwykłej większości Patnerów Klastra.
5.    Niezależnie od niniejszej Regulaminu każdy z Partnerów Klastra ma prawo indywidualnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejszy Regulamin w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Stron.
6.    Partnerzy Klastra przy podejmowaniu działań w ramach Projektów stosować się      będą  do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Strony nie będą  podejmować żadnych działań dotyczących koordynacji ich działań rynkowych lub   wymieniać informacji dotyczących ich działalności, jeżeli mogłoby to prowadzić do naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.-

 
 
WSPARCIE INICJATYW KLASTROWYCH
PLATFORMA BIZNES - NAUKA - BIZNES
DYFUZJA INNOWACJI
WSPÓŁPRACA DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU