Regulamin

Zważywszy, że intencją Stron jest wzajemna współpraca zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw, skutkująca zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku prowadzenia działalności oraz propagowanie (poprzez transfer wiedzy oraz transfer technologii) zachowań oraz projektów proenergetycznych, 

Strony w niniejszym Regulaminie przyjmują co następuje:

Zważywszy, że intencją Stron jest wzajemna współpraca zmierzająca do zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw, skutkująca zmniejszeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery w wyniku prowadzenia działalności oraz propagowanie (poprzez transfer wiedzy oraz transfer technologii) zachowań oraz projektów proenergetycznych, 

Strony w niniejszym Regulaminie przyjmują co następuje:

                                                                                                                                 I

 DEFINICJE

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Klastrze
– należy przez to rozumieć  przestrzenną i sektorową koncentrację podmiotów działających na rzecz rozwoju gospodarczego, innowacyjności oraz co najmniej dziesięciu przedsiębiorców, wykonujących działalność gospodarczą na terenie jednego lub kilku sąsiednich województw, konkurujących i współpracujących w tych samych lub pokrewnych branżach oraz powiązanych rozbudowaną siecią relacji o formalnym i nieformalnym charakterze, przy czym co najmniej połowę podmiotów funkcjonujących w ramach Klastra stanowią przedsiębiorcy.

Klastrze Energetycznym – należy przez to rozumieć  współpracę podmiotów na podstawie podpisanego formalnie Porozumienia z dnia 2 listopada 2009 roku (zwanego dalej Porozumieniem) na rzecz poprawy efektywności energetycznej głównie z województw śląskiego i małopolskiego działającego nieformalnie od 10 marca 2009 w wyniku współpracy zawiązanej w ramach projektu CHANGE – Izby promują inteligentną energię w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Projekcie – należy przez to rozumieć wszelkie działania podejmowane w ramach Klastra Energetycznego przez przynajmniej dwóch Partnerów Klastra zarządzane przez Koordynatora Klastra bezpośrednio lub za pośrednictwem podmiotu  posiadającego pełnomocnictwo do realizacji poszczególnych czynności w projekcie. Każdy z projektów realizowanych w ramach klastra podlega rejestracji na witrynie internetowej Klastra www.klaster-energetyczny.pl a jego wyniki są udostępniane wszystkim Partnerom Klastra.

Partnerach Klastra
-  należy przez to rozumieć, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które zawarły Porozumienie o rozpoczęciu współpracy w ramach Klastra Energetycznego lub przystąpiły do niego w ramach procedury opisanej w regulaminie organizacyjnym.

Beneficjent usług w ramach Klastra Energetycznego - przedsiębiorca, któremu w ramach Klastra będą świadczone usługi, będący Partnerem Klastra. Szczególnym rodzajem Beneficjenta usług w ramach Klastra Energetycznego jest tzw „Anioł Energetyczny” który zamyka transfer technologii w ramach umowy kontraktowania efektywności energetycznej. 

ESCO – skrót od sformułowania Energy Saving Company. Celem działania podmiotów typu ESCO jest poprawa efektywności gospodarowania energią prowadząca do wymiernych efektów ekonomicznych, idąca w parze z dbałością  o środowisko naturalne. Podmioty ESCO działają wszędzie tam, gdzie marnotrawi się energię nieświadomie, bądź z uwagi na brak możliwości sfinansowania niezbędnych modernizacji. Spółka ESCO jest podmiotem komercyjnym i kieruje się zasadami rynkowymi.

Anioł Energetyczny to przedsiębiorca sektorowo związany z branżą reprezentowaną przez Klaster, który zamyka łańcuch wartości w Klastrze Energetycznym. Jest to przedsiębiorca prowadzący działalność na terenie województw objętych zasięgiem działania (z zastrzeżeniem że dotyczy to wyłącznie województw małopolskiego oraz śląskiego bez lubuskiego), który został zaproszony przez Partnera Klastra do współpracy w ramach przygotowania  poszczególnych usług tj. wdrożenia usługi energetycznej (ESCO) lub określenia wartości nieruchomości z dodatkową cechą „efektywność energetyczna”. Wybór „Anioła Energetycznego” prowadzony jest wg regulaminu szkoleń. Aniołem Energetycznym może zostać wyłącznie jeden przedsiębiorca w danej grupie szkoleniowej co zachowuje regułę konkursową. Anioł Energetyczny z racji przystąpienia do projektu równocześnie z umową ESCO  podpisuje deklarację przystąpienia do Klastra Energetycznego oraz regulamin uzyskując pełny dostęp do produktów i usług Klastra Energetycznego.

Doradca „Anioła Energetycznego”
Partner Klastra Energetycznego, który w czasie procesu szkoleniowego zrealizował projekt prowadzący do transferu wiedzy i transferu technologii do „Anioła Energetycznego”. Doradcą „Anioła Energetycznego” może stać się każdy z Partnerów Klastra bez względu na branże jaką reprezentuje. Umowa trójstronna między Koordynatorem, „Aniołem Energetycznym” oraz jego Doradcą normuje kwestie rozliczania usługi energetycznej oraz obowiązków na etapie transferu technologii oraz jej użytkowania celem zagwarantowania ciągłości usługi energetycznej. Doradcą „Anioła Energetycznego” zgodnie z regulaminem szkolenia nie może zostać przedsiębiorca który nie będzie spełniał kryterium niezależności.

Zebraniu Partnerów Klastra – należy przez to rozumieć zebranie upoważnionych przedstawicieli Partnerów Klastra.

Grupie Inicjatywnej Klastra (Rada Klastra) – należy przez to rozumieć grupę podmiotów określonych w § 2 porozumienia z dnia 2 listopada 2009 r. o rozpoczęciu współpracy w ramach Klastra Energetycznego.

Koordynatorze Klastra – należy przez to rozumieć organ wykonawczy Klastra. Koordynatorem Klastra jest Zespół Doradców Klastra Energetycznego Sp. z o.o. Podstawowa działalność Koordynatora Klastra dla przedsiębiorców woj. małopolskiego koordynowana jest w siedzibie Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Andrychowie natomiast dla Przedsiębiorców woj. śląskiego w biurze Regionalnej Izby Handlu i Przemysłu w Bielsku-Białej. Obie IOB stanowią punkt pierwszego kontaktu dla przedsiębiorców.

Harmonogramie realizacji działań w ramach Projektu do działania 5.1
– należy przez to rozumieć harmonogram określający ramy czasowe działań podejmowanych przez Strony, związanych z realizacją  zadań w ramach projektu: „Centrum Efektywności Energetycznej  miejscem transferu technologii i wiedzy o odnawialnych źródłach energii”.

Harmonogramie realizacji zadań – inne harmonogramy dla realizowanych zadań.

Budżecie Projektu do działania 5.1
– należy przez to rozumieć środki finansowe pozyskane na realizację projektu „Centrum Efektywności Energetycznej parkiem transferu technologii i wiedzy o odnawialnych źródłach energii” w ramach Działania 5.1. POIG Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym.

Platforma internetowa „Klaster Energetyczny”
– jest to narzędzie informatyczne (IT) udostępnione publicznie poprzez witrynę internetową http://www.klaster-energetyczny.pl udostępnione jednocześnie  Partnerom Klastra w ramach nadanych im uprawnień, poprzez które mogą być świadczone usługi (archiwizowane wyniki) oraz wymiana informacji niezbędnych do realizacji zadań Klastra Energetycznego.  Platforma stanowi jednocześnie narzędzie promocyjne Klastra, Partnerów, oraz oferty Klastra Energetycznego. Platforma służy również do podejmowania decyzji w Partnerstwie.

Świadectwie charakterystyki energetycznej – Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych, czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii.
Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w tym min. przedsiębiorców w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budownictwie oraz w prowadzonych procesach technologicznych.

Audycie energetycznym – należy przez to rozumieć dokument określający zakres, parametry techniczne oraz ekonomiczne przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub przedsięwzięcia polegającego na obniżeniu zużycia paliw kopalnych poprzez działania inwestycyjne (transfer technologii wraz ze wskazaniem podstawowych parametrów technologii (specyfikacji) niezbędnych do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego) jak również pozainwestycyjne. Wskazuje on najbardziej optymalne rozwiązania, w szczególności z punktu widzenia kosztów realizacji przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

Opinii o wartości nieruchomości z cechą „efektywność energetyczna”  - należy przez to rozumieć dokument sporządzony zgodnie z normami prawnymi wynikającymi z przepisów prawa właściwymi dla  operatu szacunkowego wartości nieruchomości z zastrzeżeniem, że wycena wartości rynkowej prawa własności uzależniona została od dodatkowej cechy rynkowej tj: efektywność energetyczna, mierzona zapotrzebowaniem budynku na energię pierwotną do celów związanych z ogrzewaniem, zaopatrzeniem w centralną wodę użytkową, lub w klimatyzację. Ponieważ cecha: „efektywność energetyczna” zgodnie z zapisami ustawy o gospodarce nieruchomościami nie różnicuje wartości rynkowej nieruchomości, do czasu ujęcia tej cechy aktach prawnych, wynik pracy doradczej  nosić będzie znamiona opinii o wartości a nie operatu szacunkowego.

Transferze wiedzy – budowa sieci współpracy pomiędzy obszarem nauki, a przedsiębiorcami w celu wzmacniania współpracy. Transfer wiedzy dokonuje się przede wszystkim poprzez: zamówienia na realizację prac B+R (w tym min. opinie o innowacyjności) proces dydaktyczny w tym dystrybucję materiałów o charakterze doradczym (w ramach Klastra Energetycznego są to min. świadectwa charakterystyki energetycznej lub audyt energetyczny, opinie o wartości nieruchomości), publikacje naukowe oraz popularnonaukowe, konferencje, seminaria i targi OZE, inicjowanie sieci współpracy i kooperacji poprzez rozwój struktur sieciowych w ramach narzędzia IT www.klaster-energetyczny.pl.

Transferze technologii
– należy przez to rozumieć wynik usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym, na który składają się następujące elementy: poszukiwanie technologii, selekcja i wybór optymalnej technologii, kojarzenie dostawcy i odbiorcy technologii- wsparcie w podpisaniu umowy transferu, wdrożenie pozyskanej technologii, monitorowanie procesu wdrażania pozyskanej technologii, rozliczenie transferu technologii i zamknięcie usługi. Każdorazowo etap transferu technologii poprzedzony jest audytem technologicznym. Szczególnym rodzajem audytu technologicznego jest audyt energetyczny, który z założenia ma na celu poszukiwanie i wybór optymalnej technologii z punktu poprawy efektywności energetycznej.Wdrożenie/ implementacja technologii – należy przez to rozumieć jeden z etapów transferu technologii. Na etapie implementacji następuje dostosowanie technologii do potrzeb jej użytkownika (prace badawczo rozwojowe B+R nad technologią OZE lub pokrewną). Celem implementacji jest zminimalizowanie ryzyka w procesie kontraktowania efektywności energetycznej. Ponieważ za efekt energetyczny i ekonomiczny odpowiedzialny jest Koordynator powiązania kooperacyjnego i brak sukcesu u „Anioła Energetycznego” pociąga za sobą ryzyko zakupu technologii za środki publiczne (koszt kwalifikowany), które mogą nie spełniać swojego celu, implementacja technologii stanowi jeden z najważniejszych etapów świadczenia usługi typu ESCO. Nie zabezpieczone ryzyko z tytułu usługi energetycznej może skutkować brakiem możliwości wyświadczania usługi i udostępnienia jej po kosztach udostępnienia (pokrywając różnicę zaświadczeniem de minimis). Konsekwencją nie uzyskania efektu ekonomicznego jest brak możliwości partycypowania w oszczędnościach (bo ich nie będzie) a tym samym nie wyświadczenie usługi.

Kontraktowanie Efektywności Energetycznej – to proces poprzedzony transferem wiedzy oraz technologii a zakończony wdrożeniem technologii w zakresie zmniejszenia zużycia i kosztów energii. Kontaktowanie efektywności energetycznej w modelu jaki wdraża Koordynator powiązania kooperacyjnego następuje na podstawie umowy trójstronnej między nim samym (jako ESCO) „Aniołem Energetycznym” oraz Doradcą Anioła Energetycznego.


Branża OZE – branża dostawców technologii odnawialnych źródeł energii pochodzącej z słońca, wiatru, wody, ziemi, pływów morskich, biomasy, biogazu które bezpośrednio oddziaływają na redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Branże pokrewne OZE
-  branże współpracujące z OZE mające na celu zoptymalizowanie pracy OZE w celu uzyskania jak największej efektywności kosztowej (np. branża IT, sterowanie OZE). Szczególną formą branży pokrewnej jest doradztwo mające na celu poprawę efektywności energetycznej, obniżenie emisji dwutlenku węgla oraz doradztwo na potrzeby firm ESCO.


Szkolenie specjalistyczne – szkolenie polegające na przekazywaniu wiedzy głównie i bezpośrednio związanej z obecnym lub przyszłym stanowiskiem pracy pracownika w danym przedsiębiorstwie oraz na przekazywaniu umiejętności, których wykorzystanie w innym przedsiębiorstwie lub obszarze zatrudnienia jest możliwe tylko w ograniczonym stopniu lub w ogóle nie jest możliwe. Efektem szkolenia specjalistycznego w ramach Klastra Energetycznego potencjalnie dla każdego Partnera może być przystąpienie do partycypowania w oszczędnościach poczynionych z wdrożenia technologii OZE lub pokrewnej u Anioła Energetycznego (funkcja Doradcy Anioła Energetycznego).


Projekt generujący dochód
- wszelkie operacje obejmujące inwestycje w infrastrukturę, korzystanie z której podlega opłatom ponoszonym bezpośrednio przez korzystających oraz wszelkie operacje pociągające za sobą sprzedaż gruntu lub budynków, lub dzierżawę gruntu, lub budynków, lub najem budynków, lub wszelkie inne odpłatne świadczenie usług.

Koordynator Klastra
– Zespół Doradców Klastra Energetycznego Sp.z o.o. - koordynator powiązania kooperacyjnego spełniający warunki § 26 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Regionalnego pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Beneficjent pośredni - podmiot lub grupa bezpośrednio korzystająca z efektów projektu. W skład beneficjentów pośrednich w ramach projektu zalicza się Partnerów Klastra którzy podpisali Porozumienie 2 listopada 2009 oraz którzy zostali przyjęci do Klastra wg procedury o której mowa  w regulaminie.

Cele ogólne / pośrednie – cele wyjaśniające, w kategoriach długoterminowych korzyści dla beneficjentów i szerszych korzyści dla innych grup, dlaczego projekt jest ważny dla społeczeństwa. Celem ogólnym jest podniesienie efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw a tym samym ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery.

Cel bezpośredni – cel odnoszący się do kluczowego problemu, definiowany
 w kategoriach korzyści dla beneficjentów lub grup docelowych, jest rezultatem wykorzystania powstałych produktów. Celem bezpośrednim projektu  jest podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw tworzących Klaster Energetyczny poprzez utrwalenie dwóch innowacyjnych usług: kontraktowania efektywności energetycznej na podstawie umowy z firmą typu ESCO oraz utrwalenie na rynku cechy rynkowej „efektywność energetyczna” jako cechy rynkowej mającej wpływ na wartość rynkową nieruchomości.
 
Produkt – wynik interwencji w stan aktualny, czyli bezpośredni, materialny efekt realizacji przedsięwzięcia mierzony konkretnymi wielkościami.

Wskaźniki produktu
- wskaźniki odnoszące się do wyniku interwencji, liczone w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. liczba szkoleń, podczas których będzie wybierany „Anioł Energetyczny”, liczba umów zawarta z „Aniołami energetycznymi” – wdrożona technologia, wartość wdrożonej technologii, zbudowane Centrum Efektywności Energetycznej o określonej kubaturze, liczba konferencji o ESCO oraz branży OZE, liczba usług doradczych, liczba nowych miejsc pracy.

Rezultaty - bezpośrednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego projektu. Rezultaty dostarczają informacji o zmianach, jakie nastąpiły w wyniku wdrożenia projektu u beneficjentów pomocy, bezpośrednio po uzyskaniu przez nich wsparcia.

Wskaźniki rezultatu
- wskaźniki odpowiadające bezpośrednim i  natychmiastowym efektom wynikającym z projektu. Dostarczają one informacji o zmianach dotyczących beneficjentów. Wskaźniki mogą przybierać formę wskaźników materialnych lub finansowych w ramach projektu dotyczą: liczby działających MSP, które prowadzą sprzedaż usług powstałych w wyniku udzielonego wsparcia, liczba instytucji korzystających z zakupionej aparatury badawczej, liczby nowych produktów/ usług o charakterze innowacyjnym, liczby przedsiębiorstw korzystających z usług wybudowanych laboratoriów, liczby przeszkolonych osób w ramach szkoleń specjalistycznych, liczby transferów technologii min. technologii IT dokonanych pomiędzy zaangażowanymi podmiotami, liczby nowych odbiorców innowacyjnych usług i technologii, które powstały w ramach zrealizowanego projektu.

Oddziaływanie - konsekwencje dla bezpośrednich beneficjentów  po zakończeniu ich udziału w projekcie lub po zakończeniu danej inwestycji, a także pośrednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu.

Pomoc „de minimis”
– szczególna kategoria wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. W związku z powyższym, nie stanowi ona de facto pomocy publicznej w rozumieniu art. 107 ust. 1 TFUE, a w konsekwencji nie podlega obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis.


 
                                                                                                                                 II

 

                                                                                                           POSTANOWIENIA OGÒLNE

1.    Klaster funkcjonuje na  podstawie podpisanego porozumienia  o wzajemnej współpracy z dnia 2 listopada 2009 r.  na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, nie posiada osobowości prawnej i nie podlega rejestracji. Funkcję Koordynatora Klastra Energetycznego pełni Zespół Doradców Klastra Energetycznego Sp. z o.o.2.    Celem Klastra jest wzajemna współpraca  przedsiębiorstw branżowych (min branża OZE – Odnawialnych Źródeł Energii i pokrewnych) organizacji zrzeszających przedsiębiorców, stowarzyszeń, jednostek naukowo-badawczych i pozostałych, na rzecz:

a.    zwiększenia efektywności energetycznej funkcjonowania przedsiębiorstw,
b.    zmniejszenia emisji dwutlenku węgla na skutek obniżenia zapotrzebowania na paliwa kopalne,
c.    zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii (OZE),
d.    transferu wiedzy oraz technologii pomiędzy Partnerami Klastra oraz Beneficjantami usług w ramach Klastra Energetycznego w ramach świadczenia usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym,
e.    efektywniejszego pozyskiwania zewnętrznych środków finansowych (w tym      funduszy unijnych) na rzecz wspólnych  projektów,
f.    wzrostu konkurencyjności branży OZE na rynku regionalnym, krajowym oraz     międzynarodowym,
g.    efektywniejszego wykorzystania potencjału kadr i możliwości jej kształcenia na potrzeby Partnerów klastra,
h.    kształtowania postaw proenergetycznych przedsiębiorców oraz Partnerów Klastra.

Cele te zostaną osiągnięte poprzez promocję usług energetycznych
realizowanych w modelu współpracy z ESCO bazując na transferze technologii OZE i/lub pokrewnej reprezentowanej przez Partnerów Klastra oraz poprzez umocnienie wpływu cechy „efektywność energetyczna” na wartość nieruchomości.

3. Świadczenie usług dla firm współpracujących z członkami Klastra Energetycznego ma za zadanie wspierać działalność rynkową przedsiębiorców tworzących klaster.


                                                                                                                                 III


                                                                                               STRUKTURA ORGANIZACYJNA KLASTRA


Strukturę organizacyjną Klastra tworzą: Grupa Inicjatywna Klastra, Koordynator Klastra Klastra, Grupy Robocze Klastra.

1.  Grupa Inicjatywna Klastra  (Rada Klastra) – to organ o kompetencjach kontrolnych i opiniodawczych.
•    Grupa  Inicjatywna zostaje  powołana spośród grona Partnerów Klastra Energetycznego. Składa się z przedstawicieli 3 jednostek, którzy reprezentują je na podstawie udzielonych  pełnomocnictw. Grupa  Inicjatywna wybiera ze swego składu Przewodniczącego. Kadencja Grupy Inicjatywnej Klastra trwa 3 lata.
•    Do głównych zadań  Grupy Inicjatywnej należy:
a)    inicjowanie kierunków działania Klastra,
b)    nawiązywanie współpracy z innymi Klastrami, Platformami, Centrami  Zaawansowanych Technologii w celu wymiany doświadczeń w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w branży,
c)    obsługa procesu przyjmowania nowych Partnerów Klastra wg. kompetencji województw (śląskie / małopolskie),
d)    kształtowanie wizerunku Klastra.


2.    Koordynator Klastra (Komitet Sterujący) - to organ o kompetencjach Wykonawczych.
•    Koordynator Klastra jest powoływany spośród Partnerów Klastra jako  organ wykonawczy.
•    Do Kompetencji Koordynatora Klastra należy:
a)    realizowanie zadań zgodnie z wytycznymi i ustaleniami Partnerów Klastra,
b)    uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i finansowej,
c)    przedstawianie sprawozdań ze swojej działalności na zebraniach Partnerów Klastra,
d)    kierowanie bieżącą działalnością Klastra, min poprzez platformę internetową,
e)    reprezentowanie Klastra na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
f)     ogólna koordynacja prac roboczych grup projektowych, realizujących projekty operacyjne w ramach Klastra,          
g)    inne zadania, nie zastrzeżone do kompetencji pozostałych władz Klastra.

•    Dla realizacji swych zadań Koordynator Klastra może zlecić obsługę biurowo-techniczną Partnerowi Klastra. Finansowanie obsługi biura następuje w drodze  porozumienia Partnerów Klastra.

4.    Grupy Robocze Klastra.
•    Koordynator Klastra wspiera tworzenie się Grup Roboczych spośród Partnerów Klastra w konsultacji z Grupą Inicjatywną Klastra. Grupy Robocze zajmują  się określonymi obszarami tematycznymi, o szczególnym znaczeniu dla działalności         poszczególnych Partnerów Klastra. Pracami Grup Roboczych kierują Koordynatorzy         Grup wyznaczeni przez Partnerów Grup Roboczych lub przez Koordynatora Klastra        w porozumieniu z Grupą Inicjatywną Klastra. Koordynator Grupy Roboczej organizuje pracę Grupy i zapewnia komunikację pomiędzy innymi Grupami Roboczymi, z Grupą Inicjatywną i z Komitetem Koordynującym Klastra.
•    Zakres działalności Grup Roboczych obejmuje przede wszystkim:
a)    inicjowanie projektów proenergetycznych, zakończonych transferem wiedzy lub transferem technologii,
b)    promowanie prac badawczych prowadzonych w ramach Klastra w celu zwiększania efektywności energetycznej,
c)    przygotowanie sprawozdań dla Komitetu Koordynującego,
d)  organizowanie, w porozumieniu z Komitetem Koordynującym. konferencji, forum          dyskusyjnych, warsztatów itp. promujących dany projekt operacyjny,
e)    przedstawianie wyników swoich prac raz w roku, na Zebraniu Partnerów Klastra.


5.    Biuro Klastra.
•    Biuro Klastra jest jednostką pomocniczą w działaniach Komitetu Koordynującego        Klastra i może funkcjonować wyłącznie w ramach biura Koordynatora Klastra lub innego Partnera z którym zwiąże się Koordynator Klastra odrębną umową.
•    Biuro Klastra ma na celu realizację określonej przez Koordynatora Klastra obsługi       organizacyjno- technicznej, administracyjno-prawnej związanej z działaniami realizowanymi w ramach Klastra, w szczególności:
a.    zawiadamiania, przedstawicieli Stron o spotkaniach w  ramach Komitetu Koordynującego i Grup Roboczych,
b.    opracowywania, w porozumieniu Koordynatorem Klastra merytorycznego zakresu spotkań Komitetu Koordynującego,
c.    sporządzania protokołów ze spotkań Komitetu Koordynującego,
d.    gromadzenia i udostępniania, informacji dotyczących Projektu,
e.    ewentualnego pośredniczenia w kontaktach pomiędzy Partnerami Klastra,
f.    archiwizacji dokumentów finansowych i administracyjnych z realizacji projektów,
g.    zarządzania narzędziem IT Klastra www.klaster-energetyczny.pl
h.    pełnienia roli punktu informacyjnego dotyczącego Klastra,
i.    obsługa biurowa Koordynatora Projektu (np. przygotowywanie sprawozdań okresowych, rocznych z realizacji projektów).
                                                  

                                                                                                                                 IV.


                                                                                                             PARTNERSTWO KLASTRA1. Klaster Energetyczny jest innowacyjnym, regionalnym, śląsko – małopolskim klastrem i ma charakter otwarty, co oznacza że może  przyjąć nowych członków, o ile nowy członek złoży Deklarację przystąpienia do Klastra Energetycznego, przejdzie poprawnie procedurę przystąpienia do partnerstwa, podpisze obowiązujące w dacie przystąpienia Porozumienie oraz Regulamin Organizacyjny Klastra Energetycznego.
2. Kwestie przystąpienia i wypowiedzenia umowy partnerskiej regulują zapisy porozumienia lub innych regulaminów przyjmowanych większością 50% głosów Partnerów Klastra.


                                                                                                                                 V.

                                                                                                                        POUFNOŚĆ


1.    Strony uczestniczące w działalności Klastra będą traktować, jako poufne, wszystkie      informacje handlowe, dane, wartości typu know-how oraz inne dokumenty, które stały  się im znane i dostępne w wyniku współpracy.
2.    Dokumentacja i inne poufne informacje, które Strona - Partner Klastra uzyskuje od innej Strony - Partnera Klastra, w związku z niniejszym Regulaminem, mogą być wykorzystane tylko za zgodą Strony, od której pochodzą.

                                                                     

                                                                                                                                 VI.

                                                                                                PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ


   W razie wspólnego uzyskania wyników prac w ramach realizacji zadań Projektu Strony,   które uzyskały te wyniki uregulują w odrębnej umowie zasady wykonywania autorskich  praw do tych wyników.                                                                                                                                 VIII.


                                                                                                                POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 
1.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu Cywilnego, prawa własności przemysłowej, prawa autorskiego i ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz innych bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2.    Strony zobowiązują się do polubownego rozwiązywania sporów mogących wyniknąć   ze stosunku objętego Regulaminem Klastra.
3.    W przypadku braku porozumienia, spory rozstrzygane będą przez sąd powszechny      właściwy dla siedziby Koordynatora Klastra.
4.    Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszego Regulaminu wymagają pod rygorem     nieważności formy pisemnej i zgody zwykłej większości Partnerów Klastra.
5.    Niezależnie od niniejszej Regulaminu każdy z Partnerów Klastra ma prawo           indywidualnie ubiegać się o współfinansowanie własnych projektów, a niniejszy           Regulamin w żaden sposób nie ogranicza samodzielnej działalności Stron.
6.    Partnerzy Klastra przy podejmowaniu działań w ramach Projektów stosować się      będą  do obowiązujących przepisów prawa. W szczególności Strony nie będą      podejmować żadnych działań dotyczących koordynacji ich działań rynkowych lub     wymieniać informacji dotyczących ich działalności, jeżeli mogłoby to prowadzić do      naruszenia ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.
 

 
 
WSPARCIE INICJATYW KLASTROWYCH
PLATFORMA BIZNES - NAUKA - BIZNES
DYFUZJA INNOWACJI
WSPÓŁPRACA DLA INNOWACYJNEGO ROZWOJU